PROFESSIONAL SKIN CARE

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﻟﮏ ﺣﺎوی ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ

526,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﭼﺮوک دور ﭼﺸﻢ

499,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل کرم لایه بردار شب آلفاهیدروکسی اسید

409,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

& COSMECUTICALS & CLINICEUTICALS TO SUPPORT
IMPROVE THE RESULTS OF AESTHETIC PROCEDURES

ﻣﺤﺼــﻮﻻت درﻣﺎرﯾﺠــﻦ ﺑــﺎ ﺗﮑﯿـــــﻪ ﺑــﺮ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒـــــﺮ ﻋﻠﻤــﯽ و اﺳﺘﻔـــــﺎده از ﻣﺸـــــﺎوره و ﻧﻈــﺮات اﺳــﺎﺗﯿﺪ در ﺣــﻮزه درﻣﺎﺗﻮﻟــﻮژی و زﯾﺒﺎﯾــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮهﻣﻨــﺪی از ﻓﻨــﺎوریﻫــﺎی روز دﻧﯿــﺎ و ﻣــﻮاد ﻣﻮﺛــﺮه ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اروﭘﺎﯾــﯽ و آﺳﯿــــﺎﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه و ﯾﮑــﯽ از ﻻﯾــــﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸــــﺮو در ﺣﻮزه زﯾﺒــــﺎﯾﯽ-درﻣﺎﻧﯽ ﯾــﺎ Cosmeceutical ﻣﯽﺑـﺎﺷﺪ.
در ﺗﻬﯿــﻪ و ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼــﻮﻻت درﻣﺎرﯾﺠــﻦ ﺗﻼش ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﺑﺮﺧــﻮرداری از داﻧــﺶ روز دنیا و ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿــﻦ ﭘﻮﺳــﺖ و زﯾﺒﺎﯾــﯽ، ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾــﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳــﯿﻮن ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﻮد ﺗــﺎ ﻋﻼوه ﺑــﺮ اﯾﻔــﺎی ﻧﻘــﺶ در ﺑﻬﺒــﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳــﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺎنﻫﺎ و ﭘﺮوﺳــﯿﺠﺮﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮدد.
درﻣﺎرﯾﺠــﻦ ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪات و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫــﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿــﮑﺎل، ﻓﺮﻣﻮﻟــﻪ ﺷــﺪه و ﻣﺤﺼــﻮﻻت آن از ﻧﻈــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮدی ﺑــﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻫﺮم زﯾﺒﺎﯾـــﯽ ﭘﻮﺳﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

این محصول ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل و اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿــﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘــﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛــﺮ، باعث روﺷـﻦ شدن ﺗﯿـﺮﮔﯽ دور ﭼﺸﻢ و رﻓـﻊ ﭼﯿــﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ می‌شود.

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﺒﮏ، دارای رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽکند.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل یک ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل، ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﭘﻮﺳﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧـﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می‌کنند و از اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ فرمولاسیون این کرم ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ، درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ میﮔﺮدد.

ﺗﺮﮐﯿﺐ این محصول ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪی آن، اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮده ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد. در نتیجه، اﯾﻦ موضوع باعث ﻻﯾﻪﺑﺮداری و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺧﻮد ﻣﯽشود و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

این محصول ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل و ﻣﻮاد اﮐﺘﯿﻮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻟﮏ را ﻣﻬﺎر میﻧﻤﺎﯾﺪ.

ژل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت درﻣﺎرﯾﺠﻦ گزینه‌ای مناسب برای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﺟﻤﻠﻪ مواد آرایشی، آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ پوست است ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮانند ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺪر ﮐﺮده، ﻣﻨﺎﻓﺬ را ﻣﺴﺪود کنند و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و اﯾﺠﺎد ﺟﻮش ﺷﻮند.

ژل شستشوی صورت درماریجن باعث از بین بردن سلول‌های خشک و مرده می‌شود و پوست دهیدراته را نرم و لطیف می‌کند. پاکسازی صورت با شستشوی روزانه توسط این محصول، باعث تسکین پوست و همچنین جلوگیری از تحریک پوست می‌شود.

دیدگاه متخصصین

Experts' opinion

آخرین مطالب وبلاگ

latest BLOG

جوش روی صورت نشانه چیست ؟

هر شخصی مرد یا زن، نوجوان، سن بالا و یا حتی خانم‌های باردار ممکن است جوش‌های ریز و درشتی بر روی صورت داشته باشد اما دلیل جوش زدن صورت ب...

ادامه مطلب