ژل ﮐﺮم روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﭼﺮوک دور ﭼﺸﻢ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل و اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿــﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘــﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛــﺮ، در روﺷـﻦ ﮐﺮدن ﺗﯿـﺮﮔﯽ دور ﭼﺸﻢ و رﻓـﻊ ﭼﯿــﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﯿﺮﮔﯽ دور ﭼﺸﻢ
  • ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﻮط و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
  • اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻟﻄﺎﻓﺖ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ در ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
  • ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭘﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ

ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل 2%:
ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﻣﻼﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻬﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺴﯿﻮن اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ آﻣﯿﺪ:
ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺗﯿﻨﻮل 0.2%:
ﻣﺤﺮک ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘــﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾـﯽ و ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺮاﺗﯿﻨﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾـﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ:
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮﭼﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ورم، ﭘﻒ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

499,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل ﮐﺮم روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﭼﺮوک دور ﭼﺸﻢ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مواد موثره

ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل 2%:
ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﻣﻼﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻬﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺴﯿﻮن اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ آﻣﯿﺪ:
ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺗﯿﻨﻮل 0.2%:
ﻣﺤﺮک ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘــﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾـﯽ و ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺮاﺗﯿﻨﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾـﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ:
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮﭼﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ورم، ﭘﻒ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

مزایا

  • روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﯿﺮﮔﯽ دور ﭼﺸﻢ
  • ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﻮط و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
  • اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻟﻄﺎﻓﺖ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ در ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
  • ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭘﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ

سایر محصولات درماریجن

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید