ژل کرم لایه بردار شب آلفاهیدروکسی اسید

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ

اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪی آن اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن، روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
  • ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ی ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎز ﭘﻮﺳﺖ
  • اﯾﺠﺎد ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺣﺲ ﺑﺎﻓﺖ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ

ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ 15%:
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﻻﯾﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻦ و ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻫﻤﮕﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﺎف ﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دﮐﺴﭙﺎﻧﺘﻨﻮل:
روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

409,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل کرم لایه بردار شب آلفاهیدروکسی اسید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مواد موثره

ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ 15%:
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﻻﯾﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻦ و ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻫﻤﮕﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﺎف ﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دﮐﺴﭙﺎﻧﺘﻨﻮل:
روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مزایا

  • ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن، روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
  • ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ی ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎز ﭘﻮﺳﺖ
  • اﯾﺠﺎد ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺣﺲ ﺑﺎﻓﺖ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ

سایر محصولات درماریجن

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید