ژل شستشوی صورت پوست معمولی و خشک

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺧﺸﮏ

ژل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت درﻣﺎرﯾﺠﻦ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﺖ دﻫﯿﺪراﺗﻪ را ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘــﺎﮐﺴﺎزی ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی روزاﻧــﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿــﻦ ﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • دارای ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺟﻬﺖ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ
  • اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  • رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪه آل ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺣﻔﻆ ﻻﯾﻪ ی دﻓﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ

ﻋﺼﺎره ی ﺳﺎﻟﻮﯾﺎ آﻓﯿﺸﯿﻨﺎﻟﯿﺲ:
ﻣـﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿـﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟـﯿﺖ ﻏﺪد ﭼـﺮﺑﯽ ﺳﺎز ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻏﻨﯽ از ﻣﯿﻨﺮال ﻫﺎ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ی روزاﻧﻪ ی ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

166,800 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل شستشوی صورت پوست معمولی و خشک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مواد موثره

ﻋﺼﺎره ی ﺳﺎﻟﻮﯾﺎ آﻓﯿﺸﯿﻨﺎﻟﯿﺲ:
ﻣـﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿـﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟـﯿﺖ ﻏﺪد ﭼـﺮﺑﯽ ﺳﺎز ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻏﻨﯽ از ﻣﯿﻨﺮال ﻫﺎ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ی روزاﻧﻪ ی ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

مزایا

  • دارای ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺟﻬﺖ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ
  • اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  • رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪه آل ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺣﻔﻆ ﻻﯾﻪ ی دﻓﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ

سایر محصولات درماریجن

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید