ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل، ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﭘﻮﺳﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧـﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و از اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ، درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدد.
  • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 20 C %:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻧﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل:
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛـﺮﺗﺮی در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
اﯾﻦ ﻣﺎده روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
اﯾﻦ ﻣﺎده آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

735,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مواد موثره

ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 20 C %:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻧﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل:
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛـﺮﺗﺮی در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
اﯾﻦ ﻣﺎده روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
اﯾﻦ ﻣﺎده آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مزایا

  • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

سایر محصولات درماریجن

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید