ژل ﮐﺮم روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﻟﮏ ﺣﺎوی ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل و ﻣﻮاد اﮐﺘﯿﻮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻟﮏ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  • از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﮏﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب، ﻟﮏﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و…
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ

ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل 5%:
ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﻣﻼﻧﻮﺳﯿﺖﻫﺎ، از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻬﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻼﺳﻤﺎ و… ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آرﺑﻮﺗﯿﻦ:
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ آﻣﯿﺪ 10%:
ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺗﯿﻨﻮل:
ﻣﺤﺮک ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎی ﭘــﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾـﯽ و ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎی ﮐﺮاﺗﯿﻨﻮﺳﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺪﯾـﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در روﺷﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

526,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل ﮐﺮم روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﻟﮏ ﺣﺎوی ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مواد موثره

ﺗﺮاﻧﮕﺰاﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل 5%:
ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﻣﻼﻧﻮﺳﯿﺖﻫﺎ، از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻬﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻼﺳﻤﺎ و… ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آرﺑﻮﺗﯿﻦ:
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ آﻣﯿﺪ 10%:
ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺗﯿﻨﻮل:
ﻣﺤﺮک ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎی ﭘــﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾـﯽ و ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎی ﮐﺮاﺗﯿﻨﻮﺳﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺪﯾـﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در روﺷﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

مزایا

  • روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  • از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﮏﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب، ﻟﮏﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و…
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ

سایر محصولات درماریجن

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید