ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب و ﻣﺴﺘﻌﺪ آﮐﻨﻪ

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﺒﮏ، دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻮاع درﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن آﮐﻨﻪ و ﻟﯿﺰر و…
  • آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ:
دارای دو ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا:
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﯿﺎم و ﺗﺴﮑﯿﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﻻﻧﺘﻮﺋﯿﻦ:
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

زاﯾﻠﯿﺘﻮل:
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮل آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﺼﺎره ی ﺳﺎﻗﻪ ی درﺧﺖ ﭼﺎی:
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿـﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی، ﺿﺪ آﮐﻨـــﻪ و ﺿﺪ ﺷـــﻮره ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ دارای ﺧﻮاص ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪﮔﯽ و آرام ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

286,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مواد موثره

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ:
دارای دو ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا:
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﯿﺎم و ﺗﺴﮑﯿﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﻻﻧﺘﻮﺋﯿﻦ:
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

زاﯾﻠﯿﺘﻮل:
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮل آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﺼﺎره ی ﺳﺎﻗﻪ ی درﺧﺖ ﭼﺎی:
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿـﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی، ﺿﺪ آﮐﻨـــﻪ و ﺿﺪ ﺷـــﻮره ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ دارای ﺧﻮاص ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪﮔﯽ و آرام ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مزایا

  • ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻮاع درﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن آﮐﻨﻪ و ﻟﯿﺰر و…
  • آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس

سایر محصولات درماریجن

ژل ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

286,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ

735,000 تومان
افزودن به سبد خرید